Skolas dokumenti
Skolas nolikums • Skolas iekšējās kārtības noteikumi • Vērtēšanas sistēma • ZPD reglaments • dokumenti

Dokumenti

Stipendiju nolikums :Stipendijas_nolikums_izglit.pdf

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība :vertesanas_noteikumi.pdf

Pielikumi:5__pielikums_Macibu_sasniegumu_vertesanas_formas_un_metodiskie_panemieni sports.pdf

4__pielikums_MK_vertesanas_kriteriji_radosie.pdf

3__pielikums__Dabaszin_mat_MK_vertesana_2017.pdf

1_pielik___macibu_sasniegumu_vertesanas_formas_un_metodiskie_panemieni_valodu.pdf

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas iekšējie kārtības noteikumi: Ieksejas_Kartibas_Noteikumi.pdf

Lielvārdes novada izglītības attīstības programma 2015. - 2020.gadam

avots: http://www.lielvarde.lv/

tajā ietverta skolas domnīcas materiāli un SVID ANALĪZE. 66.-76,lpp.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu
profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāvs:

PPDN_komisija_18__1_.doc
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .